top of page

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Γενικά

O δικτυακός τόπος http://holisticway.gr (εφεξής «Holistic Way») δημιουργήθηκε και παρέχεται από την ψυχολόγο, Ευαγγελία (Εύα) Αλευρά (εφεξής «Πάροχος»). Το όνομα χώρου (domain name) http://holisticway.gr έχει νόμιμα κατοχυρωθεί και ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Αλευρά Ευαγγελία που εδρεύει στη Γαλήνη Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σκοπός τoυ Holistic Way είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχοθεραπείας που προσφέρει η Πάροχος καθώς επίσης και πληροφορίες γενικής φύσεως αναφορικά με την επιστήμη της ψυχολογίας, την οικολογία και τη δημιουργικότητα. Το Holistic Way συμπεριλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου διατίθενται προς πώληση βιβλία και άλλα είδη λιανικού εμπορίου.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης του Holistic Way οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως να προχωρήσει σε περαιτέρω επίσκεψη/χρήση του, υποχρεούμενος σε αυτή την περίπτωση να συμμορφώνεται με αυτούς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η συνέχιση της χρήσης του Holistic Way αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης μελέτησε και αποδέχθηκε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση, όπου ο επισκέπτης/χρήστης δεν αποδέχεται για οποιοδήποτε λόγο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να μην επισκέπτεται/χρησιμοποιεί το Holistic Way. Η μη ενάσκηση εκ μέρους των προβλεπόμενων στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης δικαιωμάτων της Παρόχου και δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά.

1. Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Παρόχου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων.


2. Αναπαραγωγή του περιεχομένου
Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Παρόχου, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Παρόχου. Σε περίπτωση παράβασης του παραπάνω όρου, η Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει την τυχόν αστική και ποινική ευθύνη από όποιον επισκέπτη/χρήστη προέβη σε μία ή περισσότερες από τις πιο πάνω ζημιογόνες ενέργειες σε βάρος της. Κατά τα λοιπά η Πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι περιεχόμενες στον διαδικτυακό τόπο Holistic Way πληροφορίες να είναι έγκυρες, επικαιροποιημένες, ακριβείς και άρτιες, λαμβάνοντας για το σκοπό αυτό κάθε αναγκαίο μέτρο. Σε κάθε περίπτωση η Πάροχος δεν φέρει απέναντι στο χρήστη/επισκέπτη του Holistic Way καμία ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.


3. Επίσκεψη - χρήση του δικτυακού τόπου
Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στην Πάροχο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/ και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του Holistic Way καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/ και χρησιμοποιεί τον παρόν δικτυακό τόπο.

4. Δικαίωμα Τροποποίησης
H Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, η Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

5. Δήλωση Αποποίησης

Η Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών του Holistic Way. H Πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών μέσω του Holistic Way, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό.

 

Οι πληροφορίες γενικής φύσεως αναφορικά με την επιστήμη της ψυχολογίας, την οικολογία και τη δημιουργικότητα, οι οποίες αναγράφονται στο Holistic Way δεν είναι εξατομικευμένες, σε μεγάλο μέρος αντανακλούν προσωπικές απόψεις της Παρόχου, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν την παροχή υπηρεσιών σωματικής ή ψυχικής υγείας.

 

H Πάροχος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του Holistic Way, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/ χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

 

Η Πάροχος δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/ βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

6. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους
Το Holistic Way δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων δε φέρει οιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ'οιονδήποτε τρόπο. τρόπο. Η Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.


Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον
δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

7. Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στο Holistic Way υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο) που είναι πλήρη και αληθή, η Πάροχος επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά καθώςκαι μεταδιδόμενα σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με το δικτυακό τόπο.


Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει την αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ των σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη της Παρόχου για αποζήτηση αποζημίωσης από τον χρήστη για κάθε θετική ζημία υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.


Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η Πάροχος δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο Κατάστημα, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.


Η Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 9 μήνες, ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

8. Cookies
Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι χρησιμοποιούνται cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιδίωξη μας είναι σας προσφέρουμε μία όσο το δυνατό πιο ταιριαστή στις προτιμήσεις σας και πιο ενδιαφέρουσα στις αναζητήσεις σας περιήγηση, με τις καλύτερες δυνατές προτάσεις.


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική. Στα cookies αποθηκεύονται πληροφορίες που χρησιμεύουν στη προσωποποίηση της περιήγησης του χρήστη στο ιστότοπο και διαδικτυακά. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Ο Χρήστης επιλέγει κατά την αρχική επίσκεψη του στον ιστότοπο, αν αποδέχεται την αποθήκευση των cookies που αναφέρονται στο αναδυόμενο παράθυρο ή μπορεί να επιλέξει κάποια από αυτά. Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας. Περισσότερα για αυτά τα αρχεία, και τροποποίηση των επιλογών σας, μπορείτε να διαβάσετε και να πραγματοποιήσετε, κάνοντας κλικ εδώ.


Ο χρήστης γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού, να μην δύναται ο χρήστης να συνάπτει συμβάσεις πώλησης δια του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των “cookies”.

9. Διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες courier
H Πάροχος για την εκτέλεση – παράδοση της παραγγελίας του χρήστη, διαβιβάζει υποχρεωτικά στην εταιρεία ταχυμεταφορών Speedex τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του για την εκτέλεση της αποστολής της παραγγελίας.


Σε αντίθετη περίπτωση, άρνησης συναίνεσης του χρήστη για την ως άνω διαβίβαση, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την Πάροχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να πραγματοποιηθεί η παράδοση των προϊόντων κατόπιν συνεννόησης με την Πάροχο προκειμένου να μη λάβει χώρα η διαβίβαση των ελάχιστων αυτών δεδομένων του στην ως άνω εταιρεία ταχυματαφορών.

10. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κατόπιν συναίνεσης
Κατά την είσοδό σας στο Holistic Way, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν η Πάροχος μπορεί να σας αποστέλλει ενημερωτικά δελτία (newsletter), πέρα από μηνύματα για την εξέλιξη της παραγγελίας σας ή τη διαχείριση του λογαριασμού σας (π.χ. απώλεια κωδικών εισόδου).


Η Πάροχος αποστέλλει newsletters μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες του Holistic Way που έχουν συναινέσει ειδικά προς τούτο.
 

Η Πάροχος διικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών newsletters, εφόσον αυτοί επέλεξαν σχετικά και χορήγησαν ρητή ηλεκτρονική συναίνεση προς τούτο (opt-in). Επίσης, παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται οποτεδήποτε έκαστος χρήστης (opt-out / unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από κάθε σχετικό μήνυμα που αποστέλλει η Πάροχος.

11. Όροι πωλήσεως
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Holistic Way διέπονται από τους ειδικούς όρους πωλήσεως, οι οποίοι και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση.

Κάθε προϊόν αναγράφει ευκρινώς την τιμή πώλησής του στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 6%.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας μέχρι τις 10:00π.μ. από την ημέρα που εστάλη στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τo Holistic Way το αποδεικτικό παραγγελίας των επιλεχθένων προϊόντων και πάντως πριν την αποστολή του προϊόντος, στέλνοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@holisticway.gr

 

Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Για την υπαναχώρηση απαιτείται αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (info@holisticway.gr) ή μήνυματος μέσω του Holistic Way (Επικοινωνία).


Απαραίτητες προϋποθέσεις (σωρευτικά) είναι το επιστρεφόμενο προϊόν να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές, ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες κτλ). Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν έχει τις αρχικές του ιδιότητες, το Holistic Way δύναται να αρνηθεί την επιστροφή είτε να προβεί σε μείωση της επιστρεφόμενης αξίας. Ελαττωματικά και κακέκτυπα βιβλία ή προϊόντα, αντικαθίστανται με έξοδα της Παρόχου, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας.

12. Τρόποι Πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής: α) Άμεση τραπεζική μεταφορά (Τράπεζα Πειραιώς / Αlpha Bank ) και β) Με ηλεκτρονική πληρωμή (online πληρωμή)  μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Holistic Way. Η ενλόγω πληρωμή μπορεί να γίνεται μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro. Διευκρινίζεται πως δεν παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή, παρά μόνο για τους αγοραστές που κατοικούν στη νήσο Νάξο, κατόπιν συννενόησης με την Πάροχο, έχοντας ορίσει από κοινού ημερομηνία και ώρα παράδοσης των προϊόντων.

13. Έξοδα αποστολής και επιστροφής

Στην αναγραφόμενη τιμή κάθε προϊόντος δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. H Πάροχος για την εκτέλεση – παράδοση της παραγγελίας του χρήστη, συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών Speedex. Τα έξοδα αποστολής εντός Ελλάδος σύμφωνα με τις χρεώσεις της εταιρείας ξεκινούν από 4 ευρώ.

14. Ανήλικοι
Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.


15. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης, όπως και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους καταστεί στο μέλλον αντίθετος προς το νόμο, άκυρος ή ανίσχυρος παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς και εγκυρότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αποτελούν σύμβαση μεταξύ της Παρόχου και του επισκέπτη/χρήστη του Ηolistic Way. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, τόσο η Πάροχος όσο και κάθε επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυσή της, με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010 (όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4512/2018). Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.


16. Επικοινωνία
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του Holistic Way παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με την Πάροχο στο info@holisticway.gr.


17. Τελευταία Ενημέρωση
Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η τελευταία επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2023. Παρακαλούνται οι χρήστες της ιστοσελίδας να ανατρέχουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν προσαρμογές σε νέες διατάξεις της νομοθεσίας και διαφοροποιήσεις.

bottom of page